Psychopraktijk
Klein Zwitserland

KOSTEN

Op 1 januari 2022 is er binnen de GGZ een nieuw declaratiesysteem ingevoerd, het Zorgprestatiemodel (ZPM), zie hier voor meer informatie over het ZPM.

Uw behandeling zal elke maand bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd met een overzicht  wanneer, hoelang en door wie u bent behandeld. Op de rekening van de zorgverzekeraar kunnen de prestaties: diagnostiek, behandeling en intercollegiaal overleg vermeld staan. Indien er sprake is van huisbezoek, zal er ook reistijd vermeld staan. Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van de behandelaar en hoelang een consult duurt. Ook ziet u op de rekening de zorgvraagtypering.

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract, wat betekent dat de behandelingen vergoed worden (exclusief eigen risico) en de rekening rechtstreeks wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Het jaarlijks vastgestelde “eigen risico”, meestal 385 euro, dient u zelf te betalen. Raadpleeg uw polis over de hoogte van uw eigen risico.

De behandeling wordt vergoed als er een verwijzing is afgegeven door de huisarts of een medisch specialist. In de verwijzing moet duidelijk staan wie wordt verwezen, of het voor basis of gespecialiseerde zorg is en een vermoeden van DSM problematiek. Er moet sprake zijn van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM-V.

Uitgezonderd van vergoeding door de zorgverzekeraar zijn: aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen. Het particuliere tarief die de praktijk hanteert voor niet verzekerde zorg bedraagt 100 euro per gesprek van 60 minuten.

Indien u vaker dan 2 keer niet op een afspraak verschijnt of minder dan 24 uur van te voren afzegt, dan moet u het consult zelf betalen. Dit heet no-show. U krijgt dit niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Het tarief voor een no-show is 50 euro voor een gemist consult.


ZAKELIJKE INFORMATIE

Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO):

Als u besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. De rechten en plichten van deze overeenkomst staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Belangrijke rechten voor u als cliënt, zijn:
- Het recht op informatie
- Het recht op geheimhouding van uw gegevens
- Het recht op inzage van uw dossier
- Het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
- Het recht om een klacht in te dienen

Klachtenprocedure:

In het geval dat u niet tevreden bent over de door mij verleende zorg, dan kunt u dit in de eerste plaats direct met mij bespreken. Heeft u (ernstige) klachten en lost een gesprek niets op, dan kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten & Psychologen. Wanneer u een klacht wilt indienen, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie van de LVVP, zie Klachtenregeling volwassenen.

Een BIG- geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog/psychotherapeut valt onder het Tuchtrecht, het is daarom tevens mogelijk een klacht in te dienen bij het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg


Beroepscode voor Psychotherapeuten:

De vrijgevestigde psychotherapeut is verplicht zich bij uitoefening van zijn of haar beroep te houden aan bepaalde regels, zoals omschreven in de Beroepscode voor Psychotherapeuten. Deze beroepscode kunt u vinden op de site van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.

Sinds 1 januari 2017 is het wettelijk verplicht voor elke medewerker binnen de GGZ voor volwassenenzorg een kwaliteitsstatuut te hebben en ter inzage beschikbaar te hebben voor cliënten. Deze ligt ter inzage bij de praktijk.

De praktijk verwerkt en beschermt uw persoonlijke gegevens conform de geldige privacywetgeving. Deze ligt ter inzage bij de praktijk.


Geheimhouding van uw gegevens:

Een psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Dat betekent dat er nooit zonder uw toestemming aan derden informatie wordt gegeven over wat er in de gesprekken tussen u en uw behandelaar aan de orde is gekomen. Dus aan ouders, partners, werkgevers of andere betrokkenen wordt nooit enige informatie gegeven, zelfs niet over de vraag of u hier in behandeling bent of niet. Indien u dat wenst kan een partner of een ouder een keer meekomen naar een gesprek.

Als het gaat om doorverwijzing of informatieverstrekking aan een andere behandelaar (bv huisarts, RIAGG, maatschappelijk werk, psychiater of bedrijfsarts) mag deze informatie alleen worden gegeven als u eerst daarvoor schriftelijke toestemming hebt gegeven . Als u dat wilt kunt u deze informatie eerst zelf inzien.

De psychotherapeut  mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld in het geval mensen een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen. Hij of zij heeft geen toestemming van u nodig voor overleg met collega’s (die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben). De vrijgevestigde psychotherapeut is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met uw psychotherapeut te overleggen.


Links

www.vgct.nl
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie

www.emdr.nl
Vereniging EMDR Nederland

www.vcgp.nl
Vereniging voor cliënt gerichte psychotherapie

www.lvvp.nl
Landelijke vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten

www.psynip.nl
Nederlandse Instituut van Psychologen

www.trimbos.nl
Het Trimbos is een kennisinstituut met betrekking tot geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg
Informatie over de GGZ van de Rijksoverheid